Categories
Nekategorizirano

KAJ JE EU?

Evropska unija

Evropska unija je edinstvena gospodarska,  politična, multinacionalna, medvladna  in nadvladna organizacija  27 evropskih držav. Njeni začetki segajo v čas po drugi svetovni vojni. Sprva je šlo za gospodarsko sodelovanje, saj so države postale  gospodarsko odvisne druga od druge in tako se je verjetnost sporov zmanjšala. Leta 1958 so se združile v Evropsko gospodarsko skupnost Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska. Kasneje se je pridružilo še 22 držav, vključno z Združenim kraljestvom, ki je leta 2020 izstopilo iz Evropske unije. Najprej je bil vzpostavljen enotni trg, kasneje pa je sledilo povezovanje na različnih področjih politike. Te spremembe so leta 1993 vodile k preimenovanju Evropske gospodarske skupnosti v Evropsko unijo. Že stoletja v Evropski uniji vlada mir, stabilnost in blaginja, prav tako se je dvignil življenjski standard. Uvedena je bila tudi skupna denarna valuta imenovana euro. Med državami Evropske unija je prav tako mogoče prosto prehajanje skoraj po vsej celini. Poglavitna sila Evropske unije je enotni trg, ki omogoča prosti pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala.

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/sl/

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije je ena izmed institucij Evropske unije. Ima glavno vlogo pri sprejemanju odločitev v Evropski uniji, saj oblikuje in sprejema zakonodajne akte skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku. Prav tako usklajuje politike držav članic na različnih področjih. Svet torej odloča o gospodarski in fiskalni politiki držav članic, sprejema politične okvire Evropske unije in delovne načrte na področju izobraževanja, kulture, mladine in športa ter je odgovoren za politiko zaposlovanja. Na podlagi smernic Evropske unije določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko. Prav tako pa sklepa tudi mednarodne sporazume in sprejema proračun Evropske unije skupaj s Parlamentom.

Vir:

https://www.consilium.europa.eu/sl/council-eu/

EVROPSKI PARLAMENT

Evropski parlament je pomemben prostor za politične razprave in sprejemanje odločitev na ravni EU. V Evropskem parlamentu deluje 705 poslancev, ki so neposredno izvoljeni v vseh državah članicah. Njihovo število je določeno glede na število prebivalcev in Slovenijo zastopa 8 poslancev. Poslanci zastopajo interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično. Parlament ima torej zakonodajno pristojnost, prav tako pa proračunske in nadzorne pristojnosti.

https://www.europarl.europa.eu/portal/sl

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/powers-and-procedures

EVROPSKA KOMISIJA

Evropsko komisijo sestavlja 27 komisarjev – eden iz vsake države članice – ki pokrivajo posamezna področja. Vendar pa je ‘Komisija’ tudi organizacija, ki v različnih delovnih oddelkih zaposluje oziroma v kateri dela 25.000 ljudi. Komisija predlaga zakone v sprejem Svetu EU in Evropskemu parlamentu, pripravi predhodni predlog proračuna EU, je odgovorna za izvajanje zakonodaje EU in predstavlja EU v tretjih državah oz. nekaterih mednarodnih organizacijah.

Naš predstavnik je Janez Lenarčič.

Predsedniki osrednjih evropskih institucij

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije, prej Sodišče Evropskih skupnosti(SES), ima sedež v Luksemburgu in ga sestavlja 27 po en iz vsake države članice, in 8 generalnih pravobranilcev in trenutni predstavnik Slovenije v sodišču Evropske unije je Samo Jereb. Države članice so sodišče ustvarile z namenom, da bi zgradile Evropo in da bi bile sklenjene pogodbe, ki ustanavljajo Evropske skupnosti (in pozneje Evropsko unijo) ter njihove institucije pravo spoštovane, razumljene in v vseh državah članicah enotno uporabljane. SES sestavljajo tri sodišča: Splošno sodišče (ustanovljeno leta 1952), Sodišče prve stopnje (ustanovljeno leta 1988) in Sodišče za uslužbence (ustanovljeno leta 2004).

Glavne vloga je priskrbeti pravno zaščito za zagotovitev interpretacije in uresničevanje predpisov Evropske unije v skladu z določili primarne zakonodaje, to so osnovne pogodbe evropskih skupnosti in Evropske unije. Sodišče se ukvarja s tožbami fizičnih ali pravnih oseb za razglasitev ničnosti aktov institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije, tožbami držav članic zoper Komisijo, tožbami za povrnitev škode, ki so jo povzročili institucije, organi, uradi in agencije Unije, in še nekaterimi drugimi kjer je sodišče potrebno. Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti – skupaj s pogodbami, uredbami, direktivami in odločbami – predstavlja pomemben del pravnega reda Evropske unije.

RAČUNSKO SODIŠČE

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo prihodkov in odhodkov EU in oseb, ki s temi sredstvi upravljajo. Sodišče nima sodnih funkcij, odločitve Sodišča so podlaga za nadaljnje odločitve Evropske Komisije, ki poskrbi za sankcije kršiteljev. Njegova glavna naloga je predvsem izdaja letnega revizijskega poročila financ EU za Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evrope. Sodišče ima 28 članov, vsak predstavlja eno članico EU, in sedež v Luxembourgu.

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_sl

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Structure.aspx

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropsko_ra%C4%8Dunsko_sodi%C5%A1%C4%8De

Ana Sodja, Daša Škorjanc, Tjaša Lamut, 3. c